هیدروکربن

  1. هیدروکربن سبک
  2. هیدروکربن سنگین

هیدروکربن‌ها، در دانش شیمی، موادی هستند که در ساختار مولکولی آن‌ها تنها عنصرهای کربن و هیدروژن شرکت دارند.

انواع هیدروکربن‌ها:

-آلکان‌ها:  هیدرو کربن‌هایی هستند که در آن‌ها هر اتم کربن با چهار اتم دیگر پیوند دارد به همین دلیل سیر شده هستند و به آن‌ها گاهی اوقات پارافین (یعنی ماده‌ای که میلی به واکنش ندارد) هم می‌گویند.

-آلکن‌ها: یک پیوند دوگانه کربن – کربن (C=C) دارند. سیر نشده هستند (می‌توانند هیدروژن بگیرند و سیر شوند)

آلکین‌ها: یک پیوند سه گانه کربن – کربن دارد .

هیدروکربن‌های آروماتیک: بنزن، تولوئن، زایلن و نفتالین از این خانواده هستند.