بیانیه مدیریت آزمایشگاه‌

 بیانیه مدیریت آزمایشگاه‌ پترو سنجش آپادانا

آزمایشگاه‌‌ پترو سنجش آپادانا به عنوان یکی از مراجع انجام آزمون‌های شیمیایی مرتبط با انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی  بر اساس استانداردهای ملی  و بین المللی، سیستم مدیریت خود را طبق الزامات استاندارد بین المللی  ISO /IEC 17025  مستند می¬کند و فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام می‌دهد که الزامات این استاندارد، خواسته¬های مشتریان و سازمانها و مراجعی که این آزمایشگاه را به رسمیت می-شناسند، برآورده شود.
مديریت آزمایشگاه، طبق اصول حرفه ای اعلام می دارد که مدیریت و کارکنان آزمایشگاه از هرگونه فشار درونی و بیرونی و که تأثیر نابجای مالی و تجاری بر كيفيت نتايج آزمون‌ها مي‌گذارد، مبرا هستند. آزمایشگاه همه فعالیتهای خودرا با تأکید بر حفظ اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مشتریان انجام می دهد و از دخالت در هر نوع کاری که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت، بی‌طرفی، درستی قضاوت یا درستی عملکرد آزمایشگاه شود، اجتناب می¬کند.
آزمایشگاه، با توجه به روش ها، اهداف و شیوه ارزیابی نتایج آزمون¬ها، نظارت کافی بر کارکنان انجام دهنده آزمون را انجام می دهد و اختیارات لازم در این خصوص به مدیر فنی آزمایشگاه داده شده است.
مدير عامل، خود را متعهد مي‌داند منابع لازم مالي، انساني و زیر ساخت مناسب را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از سیستم مدیریت، براي همه کارکنان آزمايشگاه حتي مدير ارشد الزامي است.

                                             مدیر عامل
                                            شیرین اسعدیان