خط مشی کیفیت آزمایشگاه

خط مشی کیفیت شرکت پترو سنجش آپادانا

شرکت پترو سنجش آپادانا به عنوان یکی از مراجع انجام آزمون‌های شیمیایی مرتبط با انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی  بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، با هدف  افزایش سطح کمّی و کیفی خدمات آزمایشگاهی و افزایش رضايتمندی مشتريان، نسبت به استقرار استاندارد بین المللی  17025 ISO/IEC و استاندارد ISO 9001 اقدام نموده است و مدیریت ارشد این آزمایشگاه با تعهد نسبت به اعمال رویه حرفه‌ای و ارائه خدمات با کیفیت ومطلوب به مشتریان ، موارد زير را سرلوحه فعالیتهای آزمایشگاه قرار داده است:

  • استفاده از افراد دارای صلاحیت در آزمايشگاه به منظور اطمينان از انجام صحیح و دقیق آزمونها و تلاش جهت ارتقاء سطح مهارت وتجربه و شایستگی آنها
  • افزايش مشاركت كاركنان با در نظر گرفتن پیشنهادات وانتقادات سازنده آنان واستفاده از بارش افكار نيروهاي انسانی
  • توسعه دامنه خدمات آزمایشگاه از نظر نوع و تعداد آزمونها
  • دریافت بازخورد مشتریان وتحلیل نظرات آنان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
  • مدیریت زمان جواب دهی نتایج با توجه به استانداردهای مدون شده (داخلی و قانونی)
  • افزایش سهم بازار در صنعت فرآورده های نفتی و پتروشیمی

از این رو مدیریت عامل بعنوان هدایت کننده و راهبر سازمان خود را نسبت به فراهم کردن منابع و امكانات لازم  برای تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استانداردها متعهد دانسته و با دریافت گزارشات دوره ای از نماینده مدیریت وبا اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها، مسئول برقراری سیستم مدیریت کیفیت با هدف بهبود مستمر عملکرد آزمایشگاه می باشند و همچنین کارکنان ملزم به آشنایی و به کارگیری مستندات سیستم های مدیریت کیفیت در فرایندهای آزمایشگاه بوده و ایشان را درجهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب یاری رسانند .  
                                          
                                                            مدیر عامل                
                                                        شیرین اسعدیان